POLÍTICA DE PRIVACIDADE

Datos Identificativos do Titular da Páxina Web:

De conformidade coa  Lei 34/2002, do 11 de xullo, de Servizos da Sociedade da Información e Comercio Electrónico (LSSICE).

Razón Social: ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA 

CIF: G70506183

Dirección: Moas de Abaixo, 20 – 15898 – Figueiras- Santiago de Compostela

E-MAIL: admin.compostela@semente.gal

Política de Protección de Datos:

Lexislación. Regulamento (UE) 2016/679 do 27 de abril de 2016 e Lei Orgánica 3/2018, do 5 de decembro, de Protección de Datos Persoais e Garantía dos Dereitos Dixitais. En cumprimento do Artigo 12 do Regulamento (UE) 2016/679, relativo á transparencia da información, comunicación e modalidades de exercicio dos dereitos do interesado e do Artigo 13 relativo á información que deberá facilitarse cando os datos persoais se obteñan do interesado.

Finalidade do tratamento. 

  • Pré-inscriçom. A finalidade será a de xestionar as solicitudes pré-inscriçom recibidas.
  • Faite Colaboradora Económica. A finalidade será  a de xestionar os datos dos colaboradores e colaboradoras que realizan achegas económicas a associaçom.

Lexitimización. 

  • Pré-inscriçom. Informamoslle de que a base legal para o tratamento de seus datos é a de atender a súa solicitude de pré-inscriçom.
  • Faite Colaboradora Económica. Informamoslle de que a base legal para o tratamento de seus datos é a de atender a súa solicitude de alta como colaborador e colaboradora da associaçom.

Conservación dos datos. 

  • Pré-inscriçom. Os datos proporcionados conservaránse mentras permaneza de alta como alumno da associaçom e durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais.
  • Faite Colaboradora Económica. Os datos proporcionados conservaránse mentras permaneza de alta como colaborador ou colaboradora da associaçom e durante o tempo necesario para cumprir coas obrigas legais.

Cesións de datos. Os datos non se cederán a terceiros salvo nos casos nos que exista unha obriga legal.

Dereitos do interesado. Terá dereito a acceder a seus datos persoais, así como a solicitar a rectificación dos datos inexactos ou, no seu caso, solicitar a súa supresión cando, entre outros motivos, os datos xa no sexan necesarios para os fins que foron recollidos. Poderá solicitar a limitación ou oposición do tratamento de seus datos, en cuio caso únicamente os conservaremos para cumprir coas as obrigas legalmente establecidas.

Dereito a non ser obxeto de decisions individuais automatizadas, incluida a elaboración de perfis. Non se realizan sobre o usuario decisións individuais automatizadas nin se elaboran perfis que produzan efectos xurídicos ou lle afecten significativamente de modo similar.

Ónde exercer os dereitos. Para o exercicio de seus dereitos debe enviar un correo electrónico a oficina@compostela.semente.gal indicando por escrito a súa petición e adxuntando fotocopia de seu DNI.

Medidas de seguridade. Tendo en conta o estado da técnica, os custes de aplicación, e a natureza, o alcance, o contexto e os fíns do tratamento, así como os riscos de probabilidade e gravidade variables para os dereitos e liberdades das persoas físicas, ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA aplica as medidas técnicas e organizativas axeitadas para garantir un nivel de seguridade axeitado ao risco.

Tratamento baseado no consentimento do afectado. A través da páxina web https://compostela.semente.gal non se recolle ningún dato persoal sen o  seu consentemento.

Deber de confidencialidade. De conformidade co artigo 5.1 f) do Regulamento (UE) 2016/679 ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA comprométese a tratar de forma absolutamente confidencial os seus datos de carácter persoal e a utilizalos só para as finalidades indicadas. 

Inexactitude dos datos obtidos directamente do afectado. Os efectos previstos no artigo 5.1 d) do Regulamento (UE) 2016/679, non serán imputables ó responsable do tratamento os datos personais que sexan inexactos con respecto ós fins para os que se tratan, se  vostede non exerceu o seu dereito de rectificación.

Dereito a reclamar. No caso de que non esté conforme co  tratamento de seus datos poderá dirixir as suas reclamacions ante a autoridade nacional de control Axencia Española de Protección de Datos, C/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.

Lexislación aplicable

A presente Política de Privacidade rexiráse polo disposto na lexislación española someténdose a xurisdicción dos Xulgados e Tribunais do domicilio do titular da web.

Delegado de Protección de Datos

Poderá contactar co Delegado de Protección de Datos de ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA para aclarar calquera cuestión que precise en relación a xestión do tratamento dos seus datos persoais a través do correo electrónico lopd@megamailconsultores.es indicando no asunto “Á atención do DPD de ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA”.