Inscriçom Acampamentos

(As vagas atribuirám-se por estrita ordem de chegada)

Horário de 8:30-14:30h

PROTECCIÓN DE DATOS. RESPONSABLE DO TRATAMENTO. ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA. MOAS DE ABAIXO 20 FIGUEIRAS 15898 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: oficinasemente@gmail.com FINALIDADE DO TRATAMENTO. En cumprimento do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos de carácter persoal serán tratados coa finalidade de xestionar as actividades organizadas pola associaçom. BASE LEGAL. En cumprimento do artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679 ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA solicítalle o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais informándolle que devandito tratamento ten a súa base na súa solicitude de inscrición nas actividades desenvolvidas pola associaçom. CESIÓNS DE DATOS. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo que exista unha obriga legal. PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse mentres sexa necesario para a organización da actividade ou durante os anos necesarios para cumprir coas obrigacións legais e atender as posibles responsabilidades que puidesen derivar do cumprimento da finalidade para a que os datos foron solicitados. EXERCICIO DE DEREITOS. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento mediante escrito dirixido a ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA. MOAS DE ABAIXO 20 FIGUEIRAS 15898 SANTIAGO DE COMPOSTELA acompañando fotocopia de DNI ou na súa falta documento que acredite a súa debida identidade ou ben con carácter previo a tal actuación solicitar que lle sexan remitidos os impresos dos que o responsable do tratamento dispón para esta finalidade. DEREITO A RECLAMAR. Se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio de seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose para estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos, R/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.
* cancelaçom de graça até 3 dias antes. Depois passará-se a cobrança do acampamento reservado