A Semente Compostela sustenta-se por meio de trabalho militante, por quotas de colaboradoras e colaboradores, que, mesmo sem ter necessidade dos serviços de umha escola, acreditam que temos que dar soluçom à necessidade de ter um ensino na nossa língua. As achegas económicas podem-se fazer como umha quota mensal, dando-se de alta como colaboradora.

FORMULÁRIO DE COLABORAÇOM

PROTECCIÓN DE DATOS. RESPONSABLE DO TRATAMENTO. ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA. MOAS DE ABAIXO 20 FIGUEIRAS 15898 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: oficinasemente@gmail.com FINALIDADE DO TRATAMENTO. En cumprimento do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos de carácter persoal serán tratados coa finalidade de xestionar os servizos ofrecidos pola associaçom. BASE LEGAL. En cumprimento do artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679 ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA solicítalle o seu consentimento para o tratamento de seus datos persoais informándolle que o tratamento ten a súa base na súa solicitude de alta como socio da associaçom. CESIÓNS DE DATOS. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo que exista unha obriga legal. PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña de alta como socio da associaçom ou durante os prazos legalmente establecidos. EXERCICIO DE DEREITOS. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento mediante escrito dirixido a ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA. MOAS DE ABAIXO 20 FIGUEIRAS 15898 SANTIAGO DE COMPOSTELA acompañando fotocopia do DNI ou na súa falta documento que acredite a súa debida identidade ou ben con carácter previo a tal actuación solicitar que lle sexan remitidos os impresos dos que o responsable do tratamento dispón para esta finalidade. DEREITO A RECLAMAR. Se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose para estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos, R/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.