Pre-registration

From March 1

PROTECCIÓN DE DATOS. RESPONSABLE DO TRATAMENTO. ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA. MOAS DE ABAIXO 20 FIGUEIRAS 15898 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: oficinasemente@gmail.com FINALIDADE DO TRATAMENTO. En cumprimento do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos de carácter persoal serán tratados coa finalidade de xestionar os servizos educativos ofrecidos pola associaçom . BASE LEGAL. En cumprimento do artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679 ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA solicítalle o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais informándolle que devandito tratamento ten a súa base na súa solicitude de inscripción como alumno do noso centro educativo. CESIÓNS DE DATOS. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo que exista unha obriga legal. PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña de alta como alumno ou durante os prazos legalmente establecidos para a conservación do expediente académico. EXERCICIO DE DEREITOS. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento mediante escrito dirixido a ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA. MOAS DE ABAIXO 20 FIGUEIRAS 15898 SANTIAGO DE COMPOSTELA acompañando fotocopia do DNI ou na súa falta documento que acredite a súa debida identidade ou ben con carácter previo a tal actuación solicitar que lle sexan remitidos os impresos dos que o responsable do tratamento dispón para esta finalidade. DEREITO A RECLAMAR. Se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose para estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos, R/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.