Matrícula

do 1 ao 30 de junho

– A matrícula será um único pago como garantia da reserva de vaga na Semente. – Para as pessoas que tenham dificultade para assumir esta cobrança dumha soa vez poderá fazer-se em dous períodos: 50% em julho e 50% em agosto. – Para calcular a matrícula e a quota mensal, haverá que sumar os ingressos brutos anuais da família na última declaraçom da renda. Preços Infantil: – até 43.750 €: 70 € de matrícula e 190 € / mês, – 43.750 – 50.000 €: 80 € de matrícula e 210 € / mês, – 50.001 – 56.250 €: 90 € e matrícula e 240 € / mês, – 56.251 – 62.500 €: 110 € de matrícula e 270 € / mês, – 62.501 – 68.750 €: 130 € de matrícula e 300 € / mês, – 68.751 – 75.000 €: 150 € de matrícula e 330 € / mês, – 75.001 – 80.000 €: 170 € de matrícula e 360 € / mês, – máis de 80.000 €: 190 € de matrícula e 380 € / mês. Preços Primário: – até 54.780 €: 90 € de matrícula e 250 € / mês, – 56.251 – 62.500 €: 110 € de matrícula e 270 € / mês, – 62.501 – 68.750 €: 130 € de matrícula e 300 € / mês, – 68.751 – 75.000 €: 150 € de matrícula e 330 € / mês, – 75.001 – 80.000 €: 170 € de matrícula e 360 € / mês, – máis de 80.000 €: 190 € de matrícula e 380 € / mês. Conciliaçom 14-15h30: – 5 dias à semana: 30 € / mês, – 4 dias à semana: 25 € /mês, – 3 dias à semana: 20 € / mês, – 2 dias à semana: 15 € / mês, – 1 dia à semana: 12 € / mês, – Dias soltos: 5 € / dia. Para as famílias que tenham problema para pagar a quota mínima da Semente existe um sistema de pago em trabalho. Existe também um desconto do 20% por criança com 2a irmãs ou irmaos na Semente e um desconto do 40% por criança com 3a ou mais irmãs ou irmaos na Semente, com as seguintes consideraçons: os descontos aplicam-se a todas as crianças de cada família menos a umha, e  caso de haver irmás em infantil e primário, o desconto aplica-se sobre as quotas de primário. Para o horário de conciliaçom também existe um desconto do 20% por 2a irmá e 40% por 3a ou mais irmás. Seguimos animando as famílias que puiderem a achegar mais do estabelecido aqui.

FORMULÁRIO PARA FATURAÇOM

( cobrir por cada criança )

PROTECCIÓN DE DATOS. RESPONSABLE DO TRATAMENTO. ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA. MOAS DE ABAIXO 20 FIGUEIRAS 15898 SANTIAGO DE COMPOSTELA E-mail: oficinasemente@gmail.com FINALIDADE DO TRATAMENTO. En cumprimento do artigo 13 do Regulamento (UE) 2016/679 de Protección de Datos, informámoslle de que os seus datos de carácter persoal serán tratados coa finalidade de xestionar os servizos educativos ofrecidos pola associaçom . BASE LEGAL. En cumprimento do artigo 6 do Regulamento (UE) 2016/679 ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA solicítalle o seu consentimento para o tratamento dos seus datos persoais informándolle que devandito tratamento ten a súa base na súa solicitude de inscripción como alumno do noso centro educativo. CESIÓNS DE DATOS. Os datos non serán cedidos a terceiros salvo que exista unha obriga legal. PRAZO DE CONSERVACIÓN DOS DATOS. Os datos proporcionados conservaranse mentres se manteña de alta como alumno ou durante os prazos legalmente establecidos para a conservación do expediente académico. EXERCICIO DE DEREITOS. Poderá exercer os seus dereitos de acceso, rectificación, supresión e portabilidade de datos e oposición e limitación ao seu tratamento mediante escrito dirixido a ASSOCIAÇOM SEMENTE COMPOSTELA. MOAS DE ABAIXO 20 FIGUEIRAS 15898 SANTIAGO DE COMPOSTELA acompañando fotocopia do DNI ou na súa falta documento que acredite a súa debida identidade ou ben con carácter previo a tal actuación solicitar que lle sexan remitidos os impresos dos que o responsable do tratamento dispón para esta finalidade. DEREITO A RECLAMAR. Se considera que non obtivo satisfacción plena no exercicio dos seus dereitos, poderá presentar unha reclamación ante a autoridade nacional de control dirixíndose para estes efectos á Axencia Española de Protección de Datos, R/ Jorge Juan, 6 – 28001 Madrid.